NHÀ KHOA HỌC


Cao Dao Thép
Thạc sĩ
2 bài báo, 3 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Xu
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Thanh Nghĩa
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Hữu Ngãi
Tiến sĩ
4 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 7 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Phạm Minh Giản
Tiến sĩ
45 bài báo, 9 kỷ yếu, 6 đề tài, 3 sách.
Huỳnh Thiện Tân
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Trọng Nhân
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Chí Gót
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Ngọc Thạch
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Quốc Tuấn
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Văn Thọ
Thạc sĩ
3 bài báo, 4 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thanh Hà
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trương Tấn Đạt
Thạc sĩ
8 bài báo, 2 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Đệ
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
50 bài báo, 7 kỷ yếu, 5 đề tài, 6 sách.
Võ Thanh Tùng
Thạc sĩ
0 bài báo, 5 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1