NHÀ KHOA HỌC


Cái Thị Lê Nương
Thạc sĩ
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Anh Tuấn
Thạc sĩ
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
4 bài báo, 7 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Chánh Trực
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Thanh Nghĩa
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thanh Bình
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 9 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Kim Phúc
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đào Hoàng Nam
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Ngọc Mai
Thạc sĩ
4 bài báo, 3 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Minh Quang
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Thanh
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Tấn Thạch
Thạc sĩ
4 bài báo, 4 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lương Thị Huỳnh Như
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Kiều Trâm
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Chí Gót
Thạc sĩ
3 bài báo, 6 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thiện Tân
Thạc sĩ
3 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Gọn
Thạc sĩ
6 bài báo, 1 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Lê Ánh Nguyệt
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Phúc Huy
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1