NHÀ KHOA HỌC


Đinh Ngọc Thắng
Thạc sĩ
20 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Trọng Nam
Tiến sĩ
24 bài báo, 8 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.
Lê Thị Anh
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Vũ Thị Phương
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Xuân Đài
Thạc sĩ
7 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1