NHÀ KHOA HỌC


Nguyễn Thị Xuân Đài
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Vũ Thị Phương
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Trọng Nam
Tiến sĩ
24 bài báo, 2 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

1
xem thêm

xem thêm