NHÀ KHOA HỌC


Lê Thị Loan
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Phan Thị Hiệp
Thạc sĩ
8 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Minh Dục
Cử nhân
0 bài báo, 3 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Đức Thịnh
Thạc sĩ
9 bài báo, 14 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

1