NHÀ KHOA HỌC


Huỳnh Thị Mỹ Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Ngọc Thuận
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Tấn Lộc
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thanh Phúc
Cử nhân
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lương Thái Ngọc
Thạc sĩ
19 bài báo, 7 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Trương Thị Hoàng Oanh
Kỹ sư
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Ngọc Chi
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Nhỏ
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Huệ Minh
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1