NHÀ KHOA HỌC


Huỳnh Sơn Lâm
Thạc sĩ
15 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Ngọc Chi
Thạc sĩ
5 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Mỹ Hồng
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Lót
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Lê Phước Vinh
Thạc sĩ
0 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Huệ Minh
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Quang Minh
Thạc sĩ
6 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Ngọc Thuận
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Tấn Lộc
Thạc sĩ
1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thanh Phúc
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lương Thái Ngọc
Tiến sĩ
21 bài báo, 7 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Thùy Dung
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Minh Kha
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trương Thị Hoàng Oanh
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Nhỏ
Thạc sĩ
6 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1