NHÀ KHOA HỌC


Huỳnh Thị Thanh Trúc
Thạc sĩ
2 bài báo, 4 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thanh Huy
Thạc sĩ
4 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Nam
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
Thạc sĩ
6 bài báo, 3 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

1