NHÀ KHOA HỌC


Hà Văn Sinh
Thạc sĩ
1 bài báo, 7 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Toàn
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Thanh Trúc
Thạc sĩ
2 bài báo, 4 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Vũ Phương
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Dương Thoại
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Phan Hửu Hiệp
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Nam
Cử nhân
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm
Thạc sĩ
6 bài báo, 3 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thanh Huy
Thạc sĩ
4 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1