NHÀ KHOA HỌC


Nguyễn Chí Tâm
Sinh viên
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thành Nghĩa
Thạc sĩ
4 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Ngọc Hân
Sinh viên
4 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Sinh viên
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đoàn Thị Kiều Ngân
Sinh viên
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Kiều Trang
Sinh viên
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Dương Thái Bảo
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Thanh Lý
Thạc sĩ
5 bài báo, 8 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Quốc Ái
Sinh viên
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Vui
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hoàng Hiền Hưởng
Sinh viên
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Ái Lam
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Diễm Ngọc
Sinh viên
3 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Thị Hương Trà
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Ngọc Cảm
Thạc sĩ
7 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Thị Thanh Nga
Sinh viên
1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Chắc
Sinh viên
2 bài báo, 3 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Văn Kịch
Thạc sĩ
0 bài báo, 4 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Ngọc Hiền
Tiến sĩ
4 bài báo, 5 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trương Cẩm Tiên
Sinh viên
3 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1