NHÀ KHOA HỌC


Huỳnh Ngọc Cảm
Thạc sĩ
7 bài báo, 7 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Trần Văn Kịch
Thạc sĩ
0 bài báo, 4 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Ngọc Hiền
Tiến sĩ
4 bài báo, 5 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Lệ Hằng
Thạc sĩ
22 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thành Nghĩa
Thạc sĩ
4 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Vũ Văn Đức
Thạc sĩ
7 bài báo, 2 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Thanh Lý
Thạc sĩ
5 bài báo, 9 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

1