NHÀ KHOA HỌC


Huỳnh Mộng Tuyền
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
56 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Kim Chuyên
Thạc sĩ
12 bài báo, 8 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Duy Cường
Tiến sĩ
20 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Võ Phan Thu Ngân
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Mỹ Trà
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Lan
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1