NHÀ KHOA HỌC


Hoàng Thị Quế
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Chính
Tiến sĩ
12 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Ngọc Phú
Tiến sĩ
13 bài báo, 3 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Trọng Hiếu
Tiến sĩ
10 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Phan Phương Uyên
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Nghiêm
Thạc sĩ
4 bài báo, 13 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm