NHÀ KHOA HỌC


Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Trần Quốc Trị
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
35 bài báo, 4 kỷ yếu, 8 đề tài, 2 sách.
Đặng Kim Tại
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Xuân Mai
Thạc sĩ
3 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Nghị
Thạc sĩ
4 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm