NHÀ KHOA HỌC


Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Ngô Thị Phước An
Sinh viên
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Sông Hương
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Nghị
Cử nhân
1 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đặng Kim Tại
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Quế Trân
Sinh viên
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đường Thanh Luận
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Yến Ngân
Sinh viên
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Bạch Phúc Hậu
Sinh viên
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Hoài Phong
Sinh viên
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Bạch Phúc Hậu
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Hưng
Sinh viên
1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thanh Tuyền
Sinh viên
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Thị Ngọc Linh
Sinh viên
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Kim Hiếu
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Minh Tuyết
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Văn Tài
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Quốc Trị
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
35 bài báo, 4 kỷ yếu, 8 đề tài, 2 sách.
Lê Vũ Phong
Sinh viên
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Xuân Mai
Thạc sĩ
3 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1