NHÀ KHOA HỌC


Dương Huy Cẩn
Tiến sĩ
31 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.
Lý Huy Hoàng
Thạc sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Hoàng Thị Thùy Dương
Thạc sĩ
14 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Ngọc Quí
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1