NHÀ KHOA HỌC


Đỗ Duy Tú
Tiến sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Thìn
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đoàn Duy Trúc Ngọc
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Dựa
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Văn Tùng
Tiến sĩ
5 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Hoàng Phong
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lương Thanh Tân
Tiến sĩ
14 bài báo, 7 kỷ yếu, 5 đề tài, 2 sách.
Trần Quang Thái
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
16 bài báo, 20 kỷ yếu, 11 đề tài, 5 sách.

1
xem thêm

xem thêm