NHÀ KHOA HỌC


Đặng Thị Thu Liễu
Thạc sĩ
8 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Hưng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Sỹ Thắng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
18 bài báo, 5 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Phạm Minh Xuân
Thạc sĩ
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Ngọc Bích
Thạc sĩ
4 bài báo, 1 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

1