NHÀ KHOA HỌC


Đặng Thị Thu Liễu
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Phạm Minh Xuân
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Hồ Sỹ Thắng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1