NHÀ KHOA HỌC


Lê Hoàng Mai
Tiến sĩ
10 bài báo, 9 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.
Phan Đức Tồn
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Ngô Tấn Phúc
Thạc sĩ
11 bài báo, 3 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.
Võ Minh Tâm
Thạc sĩ
5 bài báo, 9 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Trúc Minh
Thạc sĩ
10 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm