NHÀ KHOA HỌC


Huỳnh Vĩnh Phúc
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
38 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Phạm Tuấn Vinh
Thạc sĩ
2 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Mỹ Hạnh
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Quách Khả Quang
Tiến sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Lương Văn Tùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
17 bài báo, 13 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Trần Thụy Như Phượng
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Minh Trí
Thạc sĩ
5 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Thúy Hằng
Sinh viên
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm