NHÀ KHOA HỌC


Hà Thái Thủy Lê
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Anh
Tiến sĩ
15 bài báo, 4 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.
Hà Thanh Tùng
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Tuấn Vinh
Thạc sĩ
2 bài báo, 6 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Vĩnh Phúc
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
39 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Quách Khả Quang
Tiến sĩ
5 bài báo, 2 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Mỹ Hạnh
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thụy Như Phượng
Thạc sĩ
3 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1