NHÀ KHOA HỌC


Châu Hoàng Trọng
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Doanh
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Huyền
Cử nhân
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Bích Thuấn
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lượng Minh Trí
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Thị Thu Hằng
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Đắc Nguyên
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1