NHÀ KHOA HỌC


Đặng Trường Trung Tín
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Ngọc Tiến
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Ngọc Lợi
Thạc sĩ
6 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Thùy Dương
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thanh Tâm
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Việt Thanh
Tiến sĩ
18 bài báo, 2 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Lâm Em
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trương Văn Lợi
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Hùng Dũng
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1