NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Ngọc Trinh
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Đan Thanh
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Ngọc Linh
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Đào Nhị Vy
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Thanh Thủy
Cử nhân
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm