NHÀ KHOA HỌC


Đặng Thanh Hải
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Hoàng Anh
Tiến sĩ
12 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Kim Tường Vi
Tiến sĩ
18 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Kim Trang
Thạc sĩ
5 bài báo, 12 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Kim Phượng
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Vũ Thị Hiền
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Loan
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1