NHÀ KHOA HỌC


Bùi Minh Triết
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Trúc Linh
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Như Ý
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Na
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Quang Thuận
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Văn Tốt
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Anh Đào
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trịnh Huỳnh Châu
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Hải Lý
Thạc sĩ
6 bài báo, 1 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

1