NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thị Minh Nguyệt
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Tô Kim Thi
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Thanh Xuân
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Ngọc Anh
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1