NHÀ KHOA HỌC


Hoàng Thị Tố Như
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Kim Triệu
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trần Văn Tập
Cử nhân
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1