NHÀ KHOA HỌC


Đinh Hồng Khoa
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Nhung
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thế Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trương Công Vĩnh Khanh
Thạc sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Giao Xuân
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1