NHÀ KHOA HỌC


Đỗ Văn Hùng
Tiến sĩ
8 bài báo, 7 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Kiều
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Minh Cường
Tiến sĩ
2 bài báo, 8 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Trúc Minh
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Tuyết Trinh
Tiến sĩ
13 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Yến Phi
Thạc sĩ
3 bài báo, 5 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Xuân Trường
Tiến sĩ
12 bài báo, 10 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Trần Thụy Hoàng Yến
Thạc sĩ
7 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Dương Hoàng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
38 bài báo, 15 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.
Võ Xuân Mai
Tiến sĩ
14 bài báo, 3 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

1