NHÀ KHOA HỌC


Đỗ Văn Hùng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Yến Phi
Thạc sĩ
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Minh Cường
Tiến sĩ
1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Trần Thụy Hoàng Yến
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Xuân Trường
Tiến sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Xuân Mai
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Dương Hoàng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
37 bài báo, 1 kỷ yếu, 2 đề tài, 3 sách.

1
xem thêm

xem thêm