NHÀ KHOA HỌC


Dương Huy Cẩn
Tiến sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Đình Cường
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Hoàng Căn
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Kim Chuyên
Thạc sĩ
10 bài báo, 8 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Ngọc Cảm
Thạc sĩ
7 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Chính
Tiến sĩ
12 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Duy Cường
Tiến sĩ
4 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Thị Ngọc Chi
Thạc sĩ
5 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Minh Cường
Tiến sĩ
1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Văn Cảnh
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Chắc
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Thị Kim Châu
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Chắc
Sinh viên
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Thị Kim Chi
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Kim Chi
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Trung Cang
Thạc sĩ
9 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Ngô Thị Lan Chi
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trần Lê Chân
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Đa Chỉ
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trịnh Huỳnh Châu
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1