NHÀ KHOA HỌC


Dương Huy Cẩn
Tiến sĩ
31 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Thị Ngọc Chi
Thạc sĩ
5 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Ngọc Cảm
Thạc sĩ
7 bài báo, 7 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Cảnh
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Duy Cường
Tiến sĩ
20 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.
Phạm Thị Kim Châu
Tiến sĩ
11 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Minh Cường
Tiến sĩ
2 bài báo, 8 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Phạm Thị Kim Chi
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Kim Chi
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Trung Cang
Thạc sĩ
9 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Đình Cường
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Lê Chân
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Kim Chuyên
Thạc sĩ
12 bài báo, 8 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Vũ Nguyên Chấn
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Chính
Tiến sĩ
12 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

1