NHÀ KHOA HỌC


Hoàng Thị Thùy Dương
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Dũng
Tiến sĩ
9 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Thanh Dũng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phùng Thái Dương
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Doanh
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Công Danh
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Duyệt
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Kim Duyên
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Thùy Dung
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Dựa
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trương Thị Mỹ Dung
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm