NHÀ KHOA HỌC


Bùi Văn Diễn
Cử nhân
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Thùy Dương
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hoàng Thị Doan
Thạc sĩ
6 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Dựa
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hoàng Thị Thùy Dương
Thạc sĩ
14 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Dũng
Tiến sĩ
64 bài báo, 29 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.
Lê Hải Duy
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Thị Kim Dung
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thanh Dũng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phùng Thái Dương
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hoàng Doanh
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Thái Thị Kim Diệu
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hùng Dũng
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Kim Duyên
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Duyệt
Thạc sĩ
6 bài báo, 16 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Thùy Dung
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Minh Dục
Cử nhân
0 bài báo, 3 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trương Thị Mỹ Dung
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1