NHÀ KHOA HỌC


Nguyễn Chí Gót
Thạc sĩ
3 bài báo, 4 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Ngọc Liễu Giao
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Hữu Gọn
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Phạm Minh Giản
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
50 bài báo, 9 kỷ yếu, 6 đề tài, 3 sách.

1