NHÀ KHOA HỌC


Đặng Kim Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thanh Hà
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đặng Thanh Hải
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thanh Huy
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Minh Hùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
26 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 3 sách.
Nguyễn Trung Hiếu
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Tiến sĩ
7 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Hưng
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Văn Hùng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Phạm Văn Hiệp
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Thu Hà
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Lệ Hằng
Thạc sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Mỹ Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Thúy Hằng
Sinh viên
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Trung Hiếu
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Xuân Hùng
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Dương Hoàng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
30 bài báo, 1 kỷ yếu, 2 đề tài, 3 sách.

1