NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thị Kim Hằng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Kiều Hoa
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Mỹ Hạnh
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đỗ Văn Hùng
Tiến sĩ
8 bài báo, 7 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Ngọc Hân
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Huỳnh Hoa
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Ngọc Hân
Sinh viên
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Huyền
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thị Thúy Hiền
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Lệ Hồng
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Sông Hương
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Thu Hà
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Kim Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Hoàng Công Hưng
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Thanh Hải
Thạc sĩ
1 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hoàng Hiền Hưởng
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Minh Hùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
27 bài báo, 1 kỷ yếu, 4 đề tài, 3 sách.
Hoàng Thị Việt Hà
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Tiến sĩ
7 bài báo, 6 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Bạch Phúc Hậu
Sinh viên
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1