NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thị Kim Hằng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Mỹ Hồng
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Kim Hồng
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lâm Tuyết Hương
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Thanh Hải
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Huỳnh Thanh Huy
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Minh Hùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
27 bài báo, 1 kỷ yếu, 4 đề tài, 3 sách.
Lê Mạnh Hà
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Tiến sĩ
7 bài báo, 6 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Mỹ Hạnh
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Kiều Hoa
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Thu Hường
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Văn Hùng
Tiến sĩ
8 bài báo, 7 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Lê Trung Hiếu
Tiến sĩ
17 bài báo, 20 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Huyền
Cử nhân
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lý Huy Hoàng
Thạc sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Hồ Thị Lệ Hồng
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Dương Hoàng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
38 bài báo, 15 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.
Hoàng Thị Việt Hà
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Gia Hiển
Thạc sĩ
9 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

1