NHÀ KHOA HỌC


Đặng Thị Thu Liễu
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Công Lập
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Nhựt Long
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Kim Lan
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Tấn Lộc
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Thùy Linh
Thạc sĩ
2 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1