NHÀ KHOA HỌC


Cao Thị Thanh Nghĩa
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Hữu Ngãi
Tiến sĩ
4 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lương Thái Ngọc
Thạc sĩ
15 bài báo, 5 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Phạm Trọng Nhân
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Nghiêm
Thạc sĩ
3 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Phan Trọng Nam
Tiến sĩ
20 bài báo, 1 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

1