NHÀ KHOA HỌC


Cái Thị Lê Nương
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Nghiêm
Thạc sĩ
4 bài báo, 2 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Thanh Nghĩa
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Hữu Ngãi
Tiến sĩ
4 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lương Thái Ngọc
Thạc sĩ
19 bài báo, 6 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Phạm Trọng Nhân
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lương Thị Huỳnh Như
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phan Trọng Nam
Tiến sĩ
21 bài báo, 2 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Hoàng Nam
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Bích Ngoan
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Nhành
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Nhỏ
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1