NHÀ KHOA HỌC


Lê Kim Oanh
Thạc sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.
Trương Thị Hoàng Oanh
Kỹ sư
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Oanh
Thạc sĩ
18 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm