NHÀ KHOA HỌC


Huỳnh Vĩnh Phúc
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
39 bài báo, 6 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Yến Phi
Thạc sĩ
3 bài báo, 5 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Kim Phúc
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Tô Lan Phương
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Ngô Nguyễn Hoàng Pha
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Hoàng Phong
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Ngô Tấn Phúc
Thạc sĩ
11 bài báo, 3 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.
Trần Thanh Phúc
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Minh Phương
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thụy Như Phượng
Thạc sĩ
3 bài báo, 2 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Ngọc Phú
Tiến sĩ
13 bài báo, 3 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.
Trần Văn Phúc
Thạc sĩ
8 bài báo, 15 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Bích Phượng
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Võ Thị Phượng
Thạc sĩ
6 bài báo, 10 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Kim Phượng
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Vũ Thị Phương
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Phương
Tiến sĩ
11 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

1