NHÀ KHOA HỌC


Hà Văn Sinh
Thạc sĩ
1 bài báo, 7 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Tôn Sơn
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Thanh Sang
Thạc sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Vũ trường Sơn
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Minh Sơn
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Vũ Trường Sơn
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Phạm Thị Sâm
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1