NHÀ KHOA HỌC


Bùi Minh Triết
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Thảo
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Dương Thanh Tùng
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Hải Thanh
Thạc sĩ
1 bài báo, 5 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
3 bài báo, 4 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Hồ Sỹ Thắng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Châu Hoàng Trọng
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Cẩm Thảo Trang
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Mộng Tuyền
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
32 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.
Đặng Trường Trung Tín
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Tấn Thạch
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 8 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Kiều Trâm
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Duy Tú
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Thanh Trúc
Thạc sĩ
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hà Thơ
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thiện Tân
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm