NHÀ KHOA HỌC


Bùi Minh Triết
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Duy Tú
Tiến sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hà Thơ
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Thảo
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
4 bài báo, 7 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Dương Thanh Tùng
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Châu Hoàng Trọng
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Hà Thanh Tùng
Tiến sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Kim Tại
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Hồ Hải Thanh
Thạc sĩ
4 bài báo, 5 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Sỹ Thắng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
18 bài báo, 5 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Đặng Trường Trung Tín
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Thanh Tâm
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 9 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Cẩm Thảo Trang
Thạc sĩ
2 bài báo, 10 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đinh Ngọc Thắng
Thạc sĩ
20 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Mộng Tuyền
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
56 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 1 sách.

1