NHÀ KHOA HỌC


Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thị Thanh Trúc
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Thiện Tân
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
3 bài báo, 3 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Anh Tuấn
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Chánh Trực
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Trường Trung Tín
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Thanh Thủy
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 8 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Lê Thị Thanh
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Hồ Sỹ Thắng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lê Văn Tùng
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Cẩm Thảo Trang
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Lương Thanh Tân
Tiến sĩ
15 bài báo, 5 kỷ yếu, 5 đề tài, 2 sách.
Huỳnh Mộng Tuyền
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
32 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.
Lương Văn Tùng
Phó Giáo sư - Tiến sĩ
17 bài báo, 13 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Huỳnh Tấn Thạch
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Anh Thư
Thạc sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1