NHÀ KHOA HỌC


Nguyễn Chí Tâm
Sinh viên
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Ngọc Thu Thảo
Cử nhân
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Thị Trang
Sinh viên
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Trường Trung Tín
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Bùi Minh Triết
Thạc sĩ
4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Danh Trung
Thạc sĩ
5 bài báo, 9 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Thanh Tính
Cử nhân
1 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đào Minh Tuấn
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Bùi Văn Thắng
Tiến sĩ
8 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.
Đinh Hoàng Trung
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Cao Dao Thép
Thạc sĩ
4 bài báo, 7 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đinh Ngọc Thắng
Tiến sĩ khoa học
19 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Quốc Thịnh
Sinh viên
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Duy Tú
Thạc sĩ
5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Cao Thị Bích Thùy
Sinh viên
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Hà Thơ
Tiến sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Châu Hoàng Trọng
Thạc sĩ
3 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Đỗ Thị Thảo
Thạc sĩ
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Đặng Kim Tại
Tiến sĩ
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.
Dương Thanh Tùng
Cử nhân
0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1
xem thêm

xem thêm