NHÀ KHOA HỌC


Lê Thị Thanh Xuân
Thạc sĩ
2 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.
Phạm Minh Xuân
Thạc sĩ
2 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 1 sách.
Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Cử nhân
1 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Trần Thị Giao Xuân
Thạc sĩ
0 bài báo, 1 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.
Nguyễn Văn Xu
Thạc sĩ
9 bài báo, 13 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

1