SÁCH, GIÁO TRÌNH


Lương Thanh Tân (1), "Vai trò của Giáo dục thẩm mỹ trong xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay", NXB Chính trị quốc gia, 150 (Trang), 2012
Lương Thanh Tân (1), "Giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hóa cho thanh niên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay", NXB Chính trị quốc gia, 267 (Trang), 2010
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phan Hồng Phúc (3), "Minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 162 (Trang), 2015
Phạm Minh Giản (1), "Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung học Phổ thông các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 155 (Trang), 2012
Nguyễn Văn Đệ (1), "Đào tạo bồi dưỡng giảng viên trẻ ở các trường đại học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long", NXB Chính trị quốc gia, 132 (Trang), 2012
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Hưng (2), Hoàng Thị Minh Phương (3), "Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 120 (Trang), 2016
Bùi Việt Phú (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Đặng Bá Lâm (3), "Giáo trình Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 208 (Trang), 2014
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Hùng (2), "Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 115 (Trang), 2013
Nguyễn Văn Đệ (1), "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường ĐH ở vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học", NXB Đại học Sư phạm TPHCM, 228 (Trang), 2011
Lê Minh Cường (1), "Quản lý giáo dục Đại học", Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM, 345 (Trang), 2008