SÁCH, GIÁO TRÌNH


Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn", NXB Giáo dục Việt Nam, 196 (Trang), 2017
Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 127 (Trang), 2017
Đặng Quốc Bảo (1), Bùi Việt Phú (2), Phạm Minh Giản (3), Phạm Minh Xuân (4), "Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân tố quản lý trong tiến trình đổi mới giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 220 (Trang), 2017
Đinh Ngọc Thạch (1), Trần Quang Thái (2), "Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 375 (Trang), 2016
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Hưng (2), Hoàng Thị Minh Phương (3), "Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 120 (Trang), 2016
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phan Hồng Phúc (3), "Minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 162 (Trang), 2015
Đỗ Minh Hùng (1), Trần Quang Thái (2), "Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên lý, phương pháp và thực hành", Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM, 251 (Trang), 2015
Bùi Việt Phú (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Đặng Bá Lâm (3), "Giáo trình Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 208 (Trang), 2014
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Hùng (2), "Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 115 (Trang), 2013
Nguyễn Văn Đệ (1), "Đào tạo bồi dưỡng giảng viên trẻ ở các trường đại học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long", NXB Chính trị quốc gia, 132 (Trang), 2012
Phạm Minh Giản (1), "Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung học Phổ thông các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 155 (Trang), 2012
Lương Thanh Tân (1), "Vai trò của Giáo dục thẩm mỹ trong xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay", NXB Chính trị quốc gia, 150 (Trang), 2012
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại: các vấn đề nhận thức luận", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 223 (Trang), 2011
Trần Quang Thái (1), "Một số vấn đề triết học tôn giáo", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 199 (Trang), 2011
Nguyễn Văn Đệ (1), "Phát triển đội ngũ giảng viên các trường ĐH ở vùng ĐBSCL đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học", NXB Đại học Sư phạm TPHCM, 228 (Trang), 2011
Lương Thanh Tân (1), "Giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hóa cho thanh niên vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay", NXB Chính trị quốc gia, 267 (Trang), 2010
Lê Minh Cường (1), "Quản lý giáo dục Đại học", Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM, 345 (Trang), 2008
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại ", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 244 (Trang), 2006