SÁCH, GIÁO TRÌNH


Trương Văn Lợi (1), "Kỹ thuật Cầu lông", NXB Thể dục Thể thao , 191 (Trang), 2018
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Giáo trình Lý thuyết phiếm hàm mật độ", NXB Giáo dục Việt Nam, 100 (Trang), 2017
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn", NXB Giáo dục Việt Nam, 196 (Trang), 2017
Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 127 (Trang), 2017
Đặng Quốc Bảo (1), Bùi Việt Phú (2), Phạm Minh Giản (3), Phạm Minh Xuân (4), "Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân tố quản lý trong tiến trình đổi mới giáo dục", NXB Thông tin và Truyền thông, 220 (Trang), 2017
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Tổ chức dạy học Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 200 (Trang), 2017
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Đổi mới quá trình dạy học môn Toán thông qua các chuyên đề dạy học", NXB Giáo dục Việt Nam, 200 (Trang), 2017
Đinh Ngọc Thạch (1), Trần Quang Thái (2), "Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 375 (Trang), 2016
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Hưng (2), Hoàng Thị Minh Phương (3), "Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 120 (Trang), 2016
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Giáo trình hóa học lượng tử tính toán", NXB Giáo dục Việt Nam, 100 (Trang), 2016
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phan Hồng Phúc (3), "Minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 162 (Trang), 2015
Đỗ Minh Hùng (1), Trần Quang Thái (2), "Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên lý, phương pháp và thực hành", NXB Đại học quốc gia TPHCM, 251 (Trang), 2015
Bùi Việt Phú (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Đặng Bá Lâm (3), "Giáo trình Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 208 (Trang), 2014
Đỗ Minh Hùng (1), "Từ ngữ Anh-Việt, giáo dục học ngôn ngữ và ngoại ngữ tiếng Anh", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 200 (Trang), 2014
Đỗ Minh Hùng (1), "Tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 200 (Trang), 2013
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Hùng (2), "Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 115 (Trang), 2013
Nguyễn Văn Đệ (1), "Đào tạo bồi dưỡng giảng viên trẻ ở các trường đại học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long", NXB Chính trị quốc gia, 132 (Trang), 2012
Phạm Minh Giản (1), "Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung học Phổ thông các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 155 (Trang), 2012
Lương Thanh Tân (1), "Vai trò của Giáo dục thẩm mỹ trong xây dựng lối sống văn hoá cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay", NXB Chính trị quốc gia, 150 (Trang), 2012
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại: các vấn đề nhận thức luận", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 223 (Trang), 2011
12