SÁCH, GIÁO TRÌNH


Đinh Ngọc Thạch (1), Trần Quang Thái (2), "Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 375 (Trang), 2016
Đỗ Minh Hùng (1), Trần Quang Thái (2), "Nghiên cứu khoa học xã hội: Nguyên lý, phương pháp và thực hành", NXB Đại học quốc gia TPHCM, 251 (Trang), 2015
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại: các vấn đề nhận thức luận", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 223 (Trang), 2011
Trần Quang Thái (1), "Một số vấn đề triết học tôn giáo", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 199 (Trang), 2011
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại ", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 244 (Trang), 2006