SÁCH, GIÁO TRÌNH


Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên - Những vấn đề lí luận và thực tiễn", NXB Giáo dục Việt Nam, 196 (Trang), 2017
Dương Huy Cẩn (1), Lê Duy Cường (2), "Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 127 (Trang), 2017
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Tổ chức dạy học Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 200 (Trang), 2017
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Đổi mới quá trình dạy học môn Toán thông qua các chuyên đề dạy học", NXB Giáo dục Việt Nam, 200 (Trang), 2017
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Giáo trình Lý thuyết phiếm hàm mật độ", NXB Giáo dục Việt Nam, 100 (Trang), 2017
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Giáo trình hóa học lượng tử tính toán", NXB Giáo dục Việt Nam, 100 (Trang), 2016
Nguyễn Văn Đệ (1), Nguyễn Thanh Hưng (2), Hoàng Thị Minh Phương (3), "Giáo trình Lí luận dạy học đại học trong khoa học giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 120 (Trang), 2016
Đặng Quốc Bảo (1), Phạm Minh Giản (2), Phan Hồng Phúc (3), "Minh triết Hồ Chí Minh về giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 162 (Trang), 2015
Bùi Việt Phú (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Đặng Bá Lâm (3), "Giáo trình Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 208 (Trang), 2014
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Hùng (2), "Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục", NXB Giáo dục Việt Nam, 115 (Trang), 2013
Phạm Minh Giản (1), "Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung học Phổ thông các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long ", NXB Giáo dục Việt Nam, 155 (Trang), 2012