SÁCH, GIÁO TRÌNH


Đinh Ngọc Thạch (1), Trần Quang Thái (2), "Giáo trình Lịch sử các học thuyết chính trị", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 375 (Trang), 2016
Đỗ Minh Hùng (1), "Từ ngữ Anh-Việt, giáo dục học ngôn ngữ và ngoại ngữ tiếng Anh", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 200 (Trang), 2014
Đỗ Minh Hùng (1), "Tìm hiểu nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 200 (Trang), 2013
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại: các vấn đề nhận thức luận", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 223 (Trang), 2011
Trần Quang Thái (1), "Một số vấn đề triết học tôn giáo", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 199 (Trang), 2011
Trần Quang Thái (1), "Chủ nghĩa hậu hiện đại ", NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 244 (Trang), 2006