ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Nghiên cứu mô hình kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp với giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học tập các học phần Giáo dục học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh người Khmer trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Oanh (1), "Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hiệu quả kiểm soát một số sâu mọt bộ Cánh cứng (Coleoptera) gây hại ngũ cốc trong kho ở đồng bằng sông Cửu Long của ong Anisopteromalus calandrae)", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Đỗ Văn Hùng (1), Nguyễn Văn Bản (2), "Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lê Vũ (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005 - 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh Kiên Giang", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Phạm Văn Hiệp (1), "Điều tra thành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Đề xuất giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng và biện pháp đổi mới phương pháp học cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thiết kế hoạt động bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh Trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Lương Văn Tùng (1), "Tính toán hiệu ứng hấp thụ quang do quá trình hấp thụ hai photon trong hố lượng tử bán parabol bất đối xứng", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), Nguyễn Thanh Hà (2), "Đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian người Việt vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2014-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Ngô Văn Bé (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười – Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020", 2014-2016 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Bản (1), "Bồi dưỡng kĩ năng mềm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp thông qua giảng dạy môn Tiếng Việt – Văn học và Phương pháp dạy học", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Văn Hiệp (1), "Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài mọt thóc đỏ Tribolium castaneum (Tenebrionidae-Coleoptera) gây hại trên các kho lương thực tại thành phố Sa Đéc", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
12345

QUAN TÂM NHIỀU