ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Sự hình thành tư duy khoa học của sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị qua các tiểu luận, niên luận, bài tập lớn – Thực trạng và giải pháp", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Nhận thức luận của chủ nghĩa hậu hiện đại, ý nghĩa lí luận và thực tiễn của nó", 2010-2010 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và cách dùng câu trắc nghiệm khách quan để kiểm tra kiến thức môn Triết học Mác-Lênin của sinh viên", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Tư duy biện chứng với vấn đề phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp", 2002-2002 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Bước đầu tìm hiểu tình hình giảng dạy và học tập môn GDCD ở một số trường THCS trên địa bàn thị xã Cao Lãnh từ 1998 đến nay", 2001-2001 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Tiếp cận và so sánh học thuyết của C. Mác về nền sản xuất TBCN với CNTB hiện nay", 2000-2000 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Về đời sống văn hoá tinh thần của công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trương Tấn Đạt (1), "Rèn luyện cho học sinh lớp 9 năng lực giải bài tập toán hình học lớp 9 theo chương trình SGK hiện hành", 2007-2007 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Văn Thọ (1), "Quy trình tổ chức xêmina trong dạy học bộ môn giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp", 2008-2008 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phan Trọng Nam (1), "Thực trạng trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học Sư phạm", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa tiếng việt lớp 4 và 5 ở Tiểu học – sau năm 2000", 2005-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Sử dụng máy tính dạy xác suất – thống kê cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin", 2005-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Tìm hiểu chương trình và sách giáo khoa tiếng việt lớp 3 ở Tiểu học – sau năm 2000", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Giải pháp bồi dưỡng năng lực chẩn đoán trong dạy học các kiến thức Số học ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ", 2012-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson của các nửa vành cụ thể", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Tìm hiểu chương trình SGK Tiếng Việt lớp 2 ở Tiểu học sau năm 2000", 2003-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005 - 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh Kiên Giang", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Giản (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", 2012-2014 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Phạm Minh Diệu (1), Trần Quang Thái (2), "Điều tra năng lực cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Đồng Tháp để có kế hoạch bồi dưỡng đào tạo trong giai đoạn mới", 2003-2006 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
123

QUAN TÂM NHIỀU