ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh người Khmer trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Đỗ Văn Hùng (1), "Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Lê Vũ (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), "Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên giai đoạn 2005 - 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tỉnh Kiên Giang", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Phạm Văn Hiệp (1), "Điều tra thành phần loài sâu mọt hại nông sản và thiên địch của chúng trong kho tại tỉnh Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Đề xuất giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phan Trọng Nam (2), Lê Kim Oanh (3), Nguyễn Văn Dũng (4), "Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng đồng bằng sông Cửu Long", 2015-2016 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Bồi dưỡng kĩ năng mềm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp thông qua giảng dạy môn Tiếng Việt – Văn học và Phương pháp dạy học", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Văn Hiệp (1), "Nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài mọt thóc đỏ Tribolium castaneum (Tenebrionidae-Coleoptera) gây hại trên các kho lương thực tại thành phố Sa Đéc", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn J_s(R) của Katsov - Nam của các nửa vành R", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Văn Bé (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười – Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020", 2014-2016 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), Phạm Minh Giản (2), "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp", 2012-2014 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) của các nửa vành", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Giải pháp bồi dưỡng năng lực chẩn đoán trong dạy học các kiến thức Số học ở tiểu học cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ", 2012-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phan Trọng Nam (1), "Thực trạng trí tuệ cảm xúc của sinh viên Đại học Sư phạm", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Đặc sắc nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), "Khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Phạm Minh Giản (1), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
123

QUAN TÂM NHIỀU