ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh người Khmer trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Oanh (1), "Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hiệu quả kiểm soát một số sâu mọt bộ Cánh cứng (Coleoptera) gây hại ngũ cốc trong kho ở đồng bằng sông Cửu Long của ong Anisopteromalus calandrae)", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Đỗ Văn Hùng (1), Nguyễn Văn Bản (2), "Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lê Vũ (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Quốc Nguyên (1), "Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước thải ao nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng cỏ Mồm Mỡ (Hymenachne acutigluma) và Lục Bình (Eichhonia crassipes)", 2015-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), Nguyễn Thanh Hà (2), "Đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian người Việt vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2014-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Ngô Văn Bé (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười – Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020", 2014-2016 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Đệ (1), "Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Đỗ Minh Hùng (1), "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Tiếng Anh 10 ở các trường trug học phổ thông tỉnh Đồng Tháp", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Ngô Văn Bé (1), "Đặc điểm di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở tỉnh đồng Tháp, giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), Trần Quang Thái (2), "Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hoá cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), "Giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2008-2009 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), Võ Thanh Tùng (2), "Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2007-2015", 2007-2008 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Bản (1), "Khảo sát lỗi chính tả của học sinh Tiểu học Đồng Tháp và xây dựng hệ thống bài tập chữa lỗi chính tả", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Xây dựng chương trình quản lý và hỗ trợ soạn bài giảng điện tử trên mạng thông tin Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lương Văn Tùng (1), "Phản ứng phi tuyến của hệ electron trong siêu mạng bán dẫn đối với trường điện cao tần ", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Xây dựng hệ thống quản lý thông tin trên mạng nội bộ Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lê Hiển Dương (1), Nguyễn Văn Đệ (2), Nguyễn Văn Bản (3), Đỗ Văn Hùng (4), Đỗ Thị Hồng Hạnh (5), "Khảo sát nhu cầu đào tạo nâng chuẩn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các tỉnh ĐBSCL và đề xuất các giải pháp đáp ứng với sự tham gia của Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2004-2008 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU