ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Ngô Tấn Phúc (1), "Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phan Trọng Nam (1), Danh Trung (2), "Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh người Khmer trong các trường phổ thông dân tộc nội trú ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Hưng (1), "Khảo sát tính ổn định nghiệm của một số bài toán cân bằng và ứng dụng", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Hồ Sỹ Thắng (1), "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ than bùn để xử lý nước thải ao nuôi cá tra. ", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Lê Thị Thanh Xuân (1), "Nghiên cứu tổng hợp một số chất lỏng ion dùng để tách chiết omega 3-6-9 trong mỡ cá basa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Oanh (1), "Nghiên cứu đặc điểm sinh học và hiệu quả kiểm soát một số sâu mọt bộ Cánh cứng (Coleoptera) gây hại ngũ cốc trong kho ở đồng bằng sông Cửu Long của ong Anisopteromalus calandrae)", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Đỗ Văn Hùng (1), Nguyễn Văn Bản (2), "Phát triển năng lực đánh giá học sinh của giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Minh Giản (1), Phan Trọng Nam (2), Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (3), Phạm Hữu Ngãi (4), Huỳnh Thanh Hùng (5), Đặng Thị Thu Liễu (6), "Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT vùng đồng bằng sông Cửu Long theo chuẩn hiệu trưởng", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Trần Quốc Trị (1), Trần Văn Tân (2), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tử", 2016-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Văn Tân (1), "Nghiên cứu cấu trúc hình học và cấu trúc electron của các cluster chứa kim loại chuyển tiếp bằng hóa lượng tử", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lê Vũ (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Phạm Quốc Nguyên (1), "Nghiên cứu xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước thải ao nuôi cá Tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng cỏ Mồm Mỡ (Hymenachne acutigluma) và Lục Bình (Eichhonia crassipes)", 2015-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Đỗ Thị Hồng Hạnh (1), Nguyễn Thanh Hà (2), "Đặc trưng thể loại truyền thuyết dân gian người Việt vùng Đồng bằng sông Cửu Long", 2014-2017 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Ngô Văn Bé (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười – Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020", 2014-2016 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Thái Doãn Chương (1), "Tính chất ổn định của ánh xạ điểm hữu hiệu và ánh xạ nghiệm hữu hiệu trong bài toán tối ưu véctơ có tham số", 2010-2012 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Lê Nam (1), "Xây dựng bài giảng môn hình học Affine và Euclid nhằm tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên theo tinh thần tín chỉ", 2010-2012 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Đệ (1), "Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng giảng viên trẻ của các trường ĐH ở vùng ĐBSCL", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Đỗ Minh Hùng (1), "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy Tiếng Anh 10 ở các trường trug học phổ thông tỉnh Đồng Tháp", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Dũng (1), "Hệ Ponomarev suy rộng và ảnh của không gian mêtric", 2009-2011 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
12

QUAN TÂM NHIỀU