ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lê Vũ (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), "Nghiên cứu một số giải thuật khai phá dữ liệu và ứng dựng xây dựng website quản lý bài báo khoa học tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Đề xuất giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thái Ngọc (1), "Xây dựng website quản lý tài liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Lê Uyên Minh (1), "Mở rộng giải thuật Rừng ngẫu nhiên xiên phân để phân lớp dữ liệu đa lớp ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đặng Quốc Bảo (1), "Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý nghiệp vụ các tổ bộ môn tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đặng Quốc Bảo (1), "Xây dựng một số giải thuật rừng cây quyết định xiên để phân loại dữ liệu gien", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hữu Gọn (1), "Chương trình Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2010-2010 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Xây dựng chương trình quản lý và hỗ trợ soạn bài giảng điện tử trên mạng thông tin Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2006-2007 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Lót (1), "Hệ thống quản lý sinh viên ngoại trú và nội trú Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Sử dụng máy tính dạy xác suất – thống kê cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin", 2005-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Văn Hùng (1), "Xây dựng hệ thống quản lý thông tin trên mạng nội bộ Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2004-2005 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU