ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Trần Quang Thái (1), "Nhận thức luận của chủ nghĩa hậu hiện đại, ý nghĩa lí luận và thực tiễn của nó", 2010-2010 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), Trần Quang Thái (2), "Vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong việc hình thành lối sống văn hoá cho sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Về đời sống văn hoá tinh thần của công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Sự hình thành tư duy khoa học của sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị qua các tiểu luận, niên luận, bài tập lớn – Thực trạng và giải pháp", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và cách dùng câu trắc nghiệm khách quan để kiểm tra kiến thức môn Triết học Mác-Lênin của sinh viên", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), Trần Quang Thái (2), "Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin ở trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), "Bước đầu tìm hiểu văn hoá truyền thống và phát huy yếu tố truyền thống trong việc xây dựntg nền văn hoá mới cho sinh viên Trường ĐHSP Đồng Tháp", 2003-2003 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Tư duy biện chứng với vấn đề phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp", 2002-2002 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Bước đầu tìm hiểu tình hình giảng dạy và học tập môn GDCD ở một số trường THCS trên địa bàn thị xã Cao Lãnh từ 1998 đến nay", 2001-2001 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Quang Thái (1), "Tiếp cận và so sánh học thuyết của C. Mác về nền sản xuất TBCN với CNTB hiện nay", 2000-2000 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lương Thanh Tân (1), "Giáo dục công dân trên địa bàn thị xã Cao Lãnh từ 1990 đến 1995 - thực trạng và giải pháp", 1995-1995 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU