ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Nghiên cứu mô hình kết hợp hoạt động ngoài giờ lên lớp với giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Tỉnh. (Đang thực hiện)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng và biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong học tập các học phần Giáo dục học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Vậy lý ở trường trung học phổ thông phần điện năng", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Minh Cường (1), "Xây dựng và hướng dẫn sử dụng tài liệu tự học trực tuyến theo môđun học phần “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán”", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thực trạng và biện pháp đổi mới phương pháp học cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Thiết kế hoạt động bồi dưỡng phương pháp học cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Mộng Tuyền (1), "Giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Tiếng Anh Trường Đại học Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh trong dạy học phần cơ học", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thành Nghĩa (1), "Những sai sót thường gặp của sinh viên khi tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên Đại học Đồng Tháp với sự hỗ trợ của website thông qua chương năng lượng và cơ học chất lưu.", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Hoàng Anh (1), "Xây dựng quy trình một số bài thí nghiệm cơ học và viết tài liệu hướng dẫn", 2008-2009 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Dương Hoàng (1), "Nghiên cứu biên soạn bài giảng “Phương pháp dạy học môn Toán” theo hướng bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu", 2007-2008 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU