ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Ngô Tấn Phúc (1), "Khảo sát tính chất cơ sở bất biến của đại số đường Leavitt", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Võ Xuân Mai (1), "Tổ chức hoạt động dạy học phát triển tư duy trực giác toán học cho học sinh lớp 11 thông qua dạy học toán ở trường trung học phổ thông", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Trần Lê Nam (1), "Xây dựng một số mặt kiểu đồ thị f-cực tiểu, f-cực đại và thiết lập tính chất của chúng trong không gian với mật độ", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Dũng (1), "Thiết lập điều kiện tồn tại nghiệm trong không gian tựa Banach và áp dụng", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Lê Trung Hiếu (1), "Thiết lập một số điều kiện cho tính co và ổn định của nghiệm đối với một số lớp hệ động lực phi tuyến", 2018-2020 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Văn Hưng (1), "Khảo sát tính ổn định nghiệm của một số bài toán cân bằng và ứng dụng", 2017-2019 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Võ Minh Tâm (1), "Khảo sát tính chất của tập nghiệm cho bài toán bất đẳng thức biến phân ngẫu nhiên", 2016-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Đang thực hiện)
Nguyễn Trung Hiếu (1), "Xây dựng dãy lặp trong không gian Hilbert và ứng dụng vào xấp xỉ điểm bất động của ánh xạ phi tuyến", 2015-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Mộng Tuyền (1), "Phân loại đại số Lie toàn phương giải được đến 10 chiều", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Đức Thịnh (1), "Khảo sát tính chất của dưới vi phân theo hướng và áp dụng", 2015-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Huỳnh Ngọc Cảm (1), "Nghiên cứu tính chất BCQ và BCQ mạnh cho tập nghiệm của bất phương trình lồi theo hướng và áp dụng", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Trung Hiếu (1), "Nghiên cứu tính ổn định nghiệm của hệ phương trình sai phân Volterra phụ thuộc thời gian", 2015-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Tấn Phúc (1), "Về tính IBN của đại số đường đi Leavitt", 2015-2017 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Lê Nam (1), "Khảo sát tính chất của đường và mặt trong không gian Minkowski với mật độ", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Trần Thụy Hoàng Yến (1), "Góp phần phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm Toán thông qua dạy học môn phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Đức Thịnh (1), "Bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh qua dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học lớp 12)", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Xuân Mai (1), "Bồi dưỡng năng lực liên tưởng cho học sinh qua dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian (Hình học lớp 12)", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Thanh Lý (1), "Thiết lập định lí điểm bất động cho lớp ánh xạ a -h -GF-co tổng quát trên không gian mêtric suy rộng", 2015-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Trung Hiếu (1), "Phân loại đại số Lie toàn phương giải được đến 10 chiều", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thành Nghĩa (1), "Định lí điểm bất động cho ánh xạ hầu (φ,ψ)-co tổng quát trên không gian kiểu-mêtric thứ tự.", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
1234

QUAN TÂM NHIỀU