ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Lê Hoàng Mai (1), "Thiết lập mối liên hệ giữa căn J(R) của Bourne và căn J_s(R) của Katsov - Nam của các nửa vành R", 2014-2015 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson kiểu (3,1) của các nửa vành", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Thị Lệ Hằng (1), "Về tích vô hạn các không gian G-mêtric ", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Dương Thái Bảo (1), "Đặc trưng ánh xạ mở bằng lưới hội tụ", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Hoàng Mai (1), "Về căn Jacobson của các nửa vành cụ thể", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Bích Thuận (1), Ngô Tấn Phúc (2), "Ánh xạ thương", 2006-2006 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU