ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Trần Thanh Vân (1), "Hành động từ chối trong giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Minh Hùng (1), "Nội dung và đặc điểm ngôn ngữ trong các bài diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ", 2012-2013 , cấp quản lí: Nafosted. (Hoàn thành)
Trần Thanh Vân (1), "Đặc điểm cặp thoại trong giao tiếp mua bán ở chợ Đồng Tháp", 2010-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU