ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Đỗ Minh Hùng (1), "Từ điển thuật ngữ Anh – Việt về phương pháp học tiếng Anh", 2013-2014 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Đỗ Minh Hùng (1), "Những dạng thức kiểm tra tiếng Anh cấp trung học cơ sở", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU