ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Võ Thị Phượng (1), "Nghiên cứu ảnh hưởng của IAA và GA3 đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây cà chua ở tỉnh Đồng Tháp", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Võ Thị Phượng (1), "Xây dựng quy trình tối ưu về trồng rau mầm cải sạch", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU