ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Nguyễn Ngọc Phú (1), "Đặc điểm thơ trào tiếu của Phan Văn Trị, Học Lạc và Nhiêu Tâm", 2017-2018 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Kiểu người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX", 2015-2016 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Thế giới nhân vật trong truyện ngắn Lý Văn Sâm", 2012-2013 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Thị Chính (1), "Lục bát trong nền thơ đương đại Việt Nam", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Ngọc Phú (1), "Những nét đặc sắc trong văn xuôi của một số nhà văn Nam Bộ thời kỳ 1954 - 1975", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Nguyễn Văn Nghiêm (1), "Đặc sắc nội dung và nghệ thuật tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi", 2011-2011 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU