ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Bùi Thị Bảo Yến (1), Nguyễn Hữu Long (2), "Đánh giá những khó khăn và bất lợi trong công tác giải tỏa đền bù và tái định cư tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU