ĐỀ TÀI KHOA HỌC


Ngô Văn Bé (1), Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (2), "Du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười – Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020", 2014-2016 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Đang thực hiện)
Tăng Thái Thụy Ngân Tâm (1), "Chiến lược “ngoại giao văn hóa” của Trung Quốc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh lạnh", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Kim Oanh (1), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới", 2011-2012 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Ngô Văn Bé (1), "Đặc điểm di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ở tỉnh đồng Tháp, giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng", 2009-2010 , cấp quản lí: Cấp Bộ. (Hoàn thành)
Lê Kim Oanh (1), "Đảng lãnh đạo quân dân miền Bắc đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ giai đoạn 1964 – 1972", 2009-2009 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Kim Oanh (1), "Những chiến công của quân dân ta đánh thắng những chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai giai đoạn 1954-1975", 2005-2005 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)
Lê Kim Oanh (1), "Tìm hiểu về nguồn gốc, tính chất và đặc điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam", 2004-2004 , cấp quản lí: Cấp Cơ sở. (Hoàn thành)

QUAN TÂM NHIỀU